Privacyverklaring

Drie60, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69174873, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Drie60
Maassluisstraat 2
1062 GD Amsterdam
Tel. 085 065 7345
E-mail: info@drie60.com

Drie60 acht het van groot belang dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. In deze privacyverklaring, die het privacybeleid van Drie60 omvat, wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, met welk doel en hoe deze beveiligd zijn.

Van belang is om te weten dat er een verschil bestaat tussen de website van Drie60 en de portal waar je gebruikt kunt maken van onze behandelingen. Onze website is door iedereen te bekijken zonder dat inloggen noodzakelijk is. De portal kun je alleen benaderen met je persoonlijke account en daarvoor gelden aparte gebruiksvoorwaarden, die je via de portal kunt inzien.

Deze privacyverklaring ziet op gegevens die wij via onze website ontvangen en op de gegevens die wij rechtstreeks van onze klanten krijgen voor de uitvoering van overeenkomsten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn. Drie60 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via de contactpagina op de website www.drie60.com of door ons een e-mail te sturen). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Door Drie60 worden via haar website geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Dit kan wel gebeuren via onze portal, waarvoor dus aparte gebruiksvoorwaarden gelden.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drie60.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Drie60 verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met je op nemen als je je contactgegevens achterlaat op de contactpagina op de website drie60.com;
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om diensten aan je te kunnen leveren;
  • Voor het afhandelen van je betaling;
  • Drie60 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als je niet langer nieuwsbrieven/reclamefolders of andere commerciële (e-mail) berichten van ons wil ontvangen, dan kun je dit per e-mail (info@drie60.com) aan ons laten weten. Dan verwijderen wij je gegevens uit dergelijke bestanden.

Als je klant bent bij Drie60 en je vraagt ons je persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij je niet langer onze diensten kunnen aanbieden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Drie60 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Drie60 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (zoals in deze privacyverklaring genoemd) of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Drie60 verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Drie60 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je gegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Drie60 maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics voor de pagina’s voorafgaand aan het inloggen. De statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten. Google Analytics verwerkt cookies op een zeer privacy vriendelijke wijze en heeft hiervoor de ISO 27001-normeringen, die ervoor waken dat je persoonlijke gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan het optimaliseren van de website van Drie60.

Drie60 wil graag benadrukken dat er geen Google Analytics of andere tracking of third party cookies geplaatst worden op de portal.

Een andere methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina’s te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. De internetpagina kan bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren worden aangepast. Je kunt in je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) het gebruik van cookies uitzetten, dit kan echter wel je gebruik van onze website en diensten beperken.

Websites van derden

De website van Drie60 bevat links naar websites en andere sociale media die door derde partijen worden beheerd. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke websites of platforms van derden (zoals facebook, Twitter en Google+). Deze sites worden niet door Drie60 gecontroleerd en wij zijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Als je doorklikt naar websites/platformen van derden worden er door deze websites/platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met je persoonsgegevens omgaat. Je zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende site moeten lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Drie60 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt dergelijke verzoek(en) sturen naar info@drie60.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. Drie60 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Drie60 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@drie60.com.

Wijzigen Privacyverklaring

Drie60 heeft het recht om haar privacy beleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van Drie60 te raadplegen.