Algemene Voorwaarden drie60

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a. “Afnemer”: de wederpartij van Drie60 bij de Overeenkomst c.q. de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie doorDrie60 Diensten worden verricht;
 • b. “Diensten”: de diensten waaronder scans, rapportages, aanbevelingen en E-Health diensten (behandelprogramma’s) zoals nader omschreven in de Overeenkomst, die door Drie60 aan Afnemer worden aangeboden;
 • c. “Drie60”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid drie60.com B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69174873;
 • d. “Gebruiker”: een werknemer van Afnemer, die van de Diensten gebruik maakt.
 • e. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Drie60 en Afnemer waarin de door Drie60 ten behoeve van Afnemer te verrichten Diensten zijn vastgelegd. Deze overeenkomst kan bestaan uit de getekende offerte, een Overeenkomstbevestiging die verwijst naar een offerte of een separate overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Drie60 en Afnemer, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk zijn vastgelegd
 • 2.2. Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Afnemer gelden voor derden die Drie60 inschakelt voor de uitvoering van Overeenkomsten en Diensten.
 • 2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1. Alle offertes en/of aanbiedingen van Drie60 zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte/aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan.
 • 3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Afnemer ondertekende Overeenkomst door Drie60 is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 3.3. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Overeenkomst geldt voor Afnemer als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Levering Diensten, E-Health

 • 4.1. Drie60 geeft geen medisch advies en stelt geen diagnoses. Drie60 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling door een Gebruiker.
 • 4.2. Onderdeel van de Diensten kan zijn het aanbieden van E-Health aan Gebruikers. E-Health kan zowel op zichzelf staand als als een hulpmiddel bij een bestaande therapie worden gebruikt. Net als bij andere behandelingen kan het succes van E-Health niet gegarandeerd worden. Voor het gebruik van E-Health gelden speciale gebruikersvoorwaarden. Deze gebruikersvoorwaarden worden voor gebruik van E-Health aan de Gebruiker kenbaar gemaakt en dienen door Gebruiker geaccepteerd te worden voordat gebruik gemaakt kan worden van E-Health.
 • 4.3. Drie60 geeft geen informatie aan Afnemer of derden omtrent gebruik van scans door Gebruikers, uitkomsten en rapportages van dergelijke scans, door Gebruikers genoten therapieën of andere behandelingen. Dergelijke informatie wordt alleen gedeeld met Gebruikers en, indien van toepassing, de behandelend psycholoog.

Artikel 5. Klachten

Klachten met betrekking tot de uitvoering van Diensten door of namens Drie60 moeten schriftelijk aan Drie60 kenbaar worden gemaakt binnen 14 (veertien) dagen nadat deze Diensten zijn uitgevoerd, dan wel, als Afnemer aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken, binnen 14 (veertien 14) dagen na ontdekking van het gebrek.

Artikel 6. Prijzen en tarieven, facturering en betaling

 • 6.1. Afnemer neemt de Diensten af in abonnementsvorm, tegen een bedrag per maand per Gebruiker. Indien een Gebruiker de organisatie van Afnemer verlaat, dient Afnemer Drie60 hiervan minimaal één maand van te voren over te informeren, waarna de kosten voor de betreffende Gebruiker zullen stoppen. Gebruiker krijgt de optie om de eventueel lopende therapie zelf te bekostigen, zodat deze afgemaakt kan worden. De kosten hiervoor kunnen bij Drie60 worden opgevraagd.
 • 6.2. Prijzen en tarieven staan vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. Offertes van Drie60 of prijsafspraken in Overeenkomsten gelden niet automatisch voor de toekomst.
 • 6.3. De door Drie60 aangegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op basis van “fair use”, dat wil zeggen deze gebaseerd zijn op gemiddelde cijfers in Nederland met betrekking tot langdurig psychisch verzuim. Drie60 behoudt zich het recht voor om, indien het langdurig psychisch verzuim bij Afnemer significant hoger is dan gemiddeld in Nederland en daardoor meer behandelingen nodig zijn dan gemiddeld, de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding aan te passen.
 • 6.4. De overeengekomen prijzen en tarieven mogen jaarlijks door Drie60 worden verhoogd. De verhoging zal de index voor zakelijke dienstverlening (DPI) volgen zoals gepubliceerd door het CBS. Voor de verhoging wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer van het jaar dat aan de verhoging voorafging.
 • 6.5. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van uitbreidingen van de Diensten (extra Gebruikers bijvoorbeeld) worden direct gefactureerd.
 • 6.6. De vergoeding voor de Diensten wordt per maand vooruit gefactureerd. Eventuele aanvullende diensten en werkzaamheden die niet onder het abonnement vallen, worden gefactureerd tegen de alsdan geldende prijzen en tarieven. Facturering vindt in dat geval achteraf plaats op basis van het aantal werkelijk bestede uren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vastgelegd.
 • 6.7. Betaling door Afnemer vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door Drie60 aan te wijzen bankrekening.
 • 6.8. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Afnemer onmiddellijk in verzuim en heeft Drie60 recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft Drie60 het recht Diensten op te schorten totdat alle openstaande facturen door Afnemer aan Drie60 zijn betaald.
 • 6.9. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Drie60 maakt als gevolg van niet-nakoming door Afnemer, komen ten laste van Afnemer.

Artikel 7. Looptijd, beëindiging en verlenging

 • 7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de Overeenkomst. Als er geen periode is genoemd, wordt de Overeenkomst geacht aangegaan te zijn voor de duur van één jaar.
 • 7.2. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode waarvoor de eerste Overeenkomst is aangegaan, tenzij er door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden tegen het einde van de looptijd.
 • 7.3. Iedere partij bij de Overeenkomst is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen als de wederpartij een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn te hebben gekregen om alsnog na te komen.
 • 7.4. Iedere partij bij de Overeenkomst heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
 • 7.5. Alle rechten die Afnemer c.q. Gebruikers ingevolge Overeenkomst heeft/hebben verkregen met betrekking tot het gebruik van de Diensten vervallen bij beëindiging van Overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • 8.1. Drie60 is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek in zorgvuldigheid die in redelijkheid van Drie60 mocht worden verwacht dan wel ingeval van opzet of grove schuld.
 • 8.2. De aansprakelijkheid wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat Drie60 door Afnemer in gebreke is gesteld en een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval Drie60 onmiddellijk in gebreke is.
 • 8.3. Drie60 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade en gemiste besparingen, is uitgesloten.
 • 8.4. Indien Drie60 aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan hetgeen Drie60 in de voorafgaande 6 (zes) (exclusief BTW) maanden aan Afnemer in rekening heeft gebracht.
 • 8.5. De uitvoering van de Overeenkomst door Drie60 geschiedt uitsluitend ten behoeve van Afnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden of de Overeenkomst geen rechten ontlenen. Afnemer vrijwaart Drie60 voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 8.6. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Drie60 wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.
 • 8.7. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Drie60 dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afloop van de Overeenkomst worden ingediend.

Artikel 9. Overmacht

 • 9.1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.
 • 9.2. Als de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden heeft geduurd en voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door Drie60 zal door Afnemer terstond worden betaald.
 • 9.3. Onder overmacht aan de zijde van Drie60 wordt in elk geval verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan personeel, stakingen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Drie60, verlies van data, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen aan de zijde van Drie60.

Artikel 10. Geheimhouding

 • 10.1. Beide partijen zullen alle informatie van of over de andere partij, waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim moet blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van de andere partij ter kennis van derden brengen
 • 10.2. Partijen zullen hun personeel en andere door hen bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

Artikel 11. Privacy / Verwerking persoonsgegevens

A. Persoonsgegevens van Afnemer

 • 11.1. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft Drie60 het recht om persoonsgegevens van Afnemer te gebruiken die onder de reikwijdte van wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, kunnen vallen. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Afnemer stemt hier door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk mee in. Ook mag Drie60 persoonsgegevens van Afnemer gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden. Afnemer kan de verleende toestemming altijd via een schriftelijk bericht aan Drie60 intrekken, maar dit kan van invloed zijn op de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 11.2. Drie60 heeft het recht persoonsgegevens van Afnemer te delen met door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken. Drie60 heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van Drie60 of in het kader van een audit. Drie60 zorgt er voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van Drie60.
 • 11.3. Voor meer informatie over hoe Drie60 omgaat met persoonsgegevens, wordt verwezen naar het privacybeleid van Drie60, te vinden via https://drie60.com/privacyverklaring/.

B. Persoonsgegevens verwerkt namens Afnemer

 • 11.4. De onderstaande leden van dit artikel zijn te beschouwen als een bewerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
 • 11.5. In het kader van de AVG wordt Drie60 gekwalificeerd als bewerker en Afnemer als (verwerkings)verantwoordelijke.
 • 11.6. Afnemer zal voldoen aan alle verplichtingen die op grond van de AVG gelden voor zijn rol als verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en staat er voor in dat hij alle toestemmingen en rechten heeft verkregen of zal verkrijgen die nodig voor Drie60 op grond van de AVG voor het verwerken van persoonsgegevens en het leveren van de Diensten op grond van de Overeenkomst.
 • 11.7. Drie60 zal in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Afnemer alleen persoonsgegevens verwerken als dit nodig is om aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen of in overeenstemming met uitdrukkelijke schriftelijke instructies van Afnemer. Het is Drie60 niet toegestaan de van Afnemer verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken.
 • 11.8. Afnemer gaat ermee akkoord dat Drie60 sub-verwerkers mag inschakelen om namens Afnemer persoonsgegevens te verwerken. Drie60 zal met dergelijke sub-verwerkers een schriftelijke overeenkomst aangaan waarin van sub-verwerker vereist wordt dat hij deze persoonsgegevens beschermt volgens de norm die is voorgeschreven door de AVG.
 • 11.9. Drie60 zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen het per ongeluk verlies of vernietiging van of schade aan persoonsgegevens tijdens verwerking op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Dergelijke beveiligingsmaatregelen kunnen in voorkomend geval het volgende omvatten:
  • a. de pseudonimisering en codering van persoonsgegevens;
  • b. eisen dat alle personen, partijen, werknemers of andere entiteiten die toegang hebben tot persoonsgegevens gebonden zijn door geheimhoudingsverplichtingen die gebruikelijk zijn binnen de industrie;
  • c. de mogelijkheid om de beschikbaarheid en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident.

  Drie60 staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

 • 11.10. Afnemer vrijwaart Drie60 voor alle aanspraken van derden of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op nalevering van de AVG inzake inbreuken op de AVG, alsmede daaronder begrepen de daar uit voortvloeiende kosten, behoudens indien deze aanspraken het gevolg zijn van het aantoonbaar door Drie60 toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van haar verplichtingen onder dit artikel. Alsdan is het bepaalde in artikel 8 (aansprakelijkheid) van toepassing.
 • 11.11. Persoonsgegevens zullen nimmer zonder toestemming van Afnemer buiten een lidstaat van de Europese Unie verwerkt worden.
 • 11.12. Drie60 zal alle redelijke hulp aan Afnemer verlenen om Afnemer in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de AVG met betrekking tot persoonsgegevens na te komen, waaronder het helpen van Afnemer bij het naleven van het recht op inzage, rectificatie, wissen, beperking van verwerking, bezwaar en gegevensoverdracht. Na beëindiging of afloop van de Overeenkomst zal Drie60 onmiddellijk alle persoonsgegevens verwijderen, tenzij (i) Drie60 krachtens de toepasselijke wetgeving of order van een overheidsinstantie of regelgevende instantie verplicht is om sommige of alle persoonsgegevens te bewaren; en/of (ii) zij persoonsgegevens heeft gearchiveerd op back-upsystemen, waarbij Drie60 de persoonsgegevens veilig zal isoleren en beschermen tegen verdere verwerking.
 • 11.13. Op eerste verzoek van Afnemer werkt Drie60 mee aan een onafhankelijke audit van Afnemer, welke audit tot doel heeft te beoordelen of de verwerking van de persoonsgegevens conform de AVG plaatsvindt. De kosten van deze audit worden gedragen door Afnemer. Eventuele uitkomsten van de audit worden gezamenlijk tussen partijen besproken.
 • 11.14. Indien en voor zover er een incident heeft plaatsgevonden, waarbij de persoonsgegevens gelekt zouden kunnen zijn, stelt Drie60 Afnemer daarvan -nadat Drie60 wetenschap heeft van dit incident – zonder onredelijke vertraging op de hoogte. Afnemer is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de meldingswetten voor incidenten die van toepassing zijn op de Afnemer en voor het voldoen aan kennisgeving aan derden in verband met een inbreuk op de beveiliging.
 • 11.15. Drie60 houdt in overeenstemming met AVG een register bij van de verwerkingen die worden uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens.
 • 11.16. Met Gebruikers worden aanvullende gebruikersvoorwaarden overeengekomen, waarvan de bescherming van hun persoonsgegevens onderdeel uitmaakt.

Artikel 12. Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

 • 12.1. Indien en voor zover het gebruik van de Diensten handelingen opleveren die te kwalificeren zijn als een behandelovereenkomst zoals bedoeld in de WGBO, erkent Afnemer dat Drie60 daar geen partij bij is.
 • 12.2. Afnemer vrijwaart Drie60 voor alle aanspraken van Gebruikers en derden inzake eventuele tekortkomingen in de nakoming van behandelovereenkomst(en).
 • 12.3. Drie60 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het feit dat een behandeling door middel van de Diensten verleend, niet door een verzekeraar met wie Afnemer een overeenkomst heeft wordt vergoed.

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 • 13.1. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Drie60 aan een derde over te dragen.
 • 13.2. Drie60 is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 • 14.1. Op alle Overeenkomsten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Afnemer en Drie60 is Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2. Afnemer en Drie60 zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.
 • 14.3. Als Afnemer en Drie60 een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Drie60 is gevestigd.

Artikel 15. Algemene bepalingen

 • 15.1. Drie60 zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen e.d. trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten bepaald en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal.
 • 15.2. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze door de betreffende partij schriftelijk zijn bevestigd.
 • 15.3. In de gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is, treden partijen hiertoe in overleg. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 15.4. Als om enigerlei reden op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan. /li>
 • 15.5. Als Drie60 niet steeds een stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Drie60 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 • 15.6. Indien in deze Algemene Voorwaarden is vermeld dat een kennisgeving schriftelijk kan worden gedaan doen, dan kan die mededeling, tenzij uit de context evident is dat daadwerkelijk schriftelijk is bedoeld, ook digitaal, dat wil zeggen per e-mail, plaatsvinden.
 • 15.7. Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen.
 • 15.8. Als sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst dan geldt op dat punt het bepaalde in de Overeenkomst.